STAGIONI

Stagioni è una campagna di comunicazione prodotta nel 2021 dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. Promuove le Aree Protette albanesi, sostenute dall’Italia fin dalla loro recente creazione, e il turismo esperienziale, responsabile e sostenibile.

Stinët është një fushatë komunikimi e prodhuar në vitin 2021 nga Agjencia Italiane e Bashkëpunimit për Zhvillim. Fushata promovon Zonat e Mbrojtura Shqiptare, të mbështetura nga Italia që nga krijimi i tyre i fundit, dhe turizmin eksperimental, të përgjegjshëm dhe të qëndrueshëm.

Ernesto Spinelli Responsabile comunicazione e Testi
Marco Biondi
Fotografo
Laura Taddeo
Art Director
Riccardo Magno
Produttore Esecutivo
Allucinazione
Casa di Produzione – Italia
Anima Pictures
Casa di Produzione – Albania