Monolite II è un’installazione prodotta dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, Tirana. Promuove l’impegno contro i cambiamenti climatici, la tutela della Natura e il turismo responsabile.
La Natura è per l’umanità un monolite stupefacente, che pone continue domande sul senso della vita e sulla sopravvivenza della terra.
Restare a guardare non basta più. Se non vogliamo che il 2100 sia un viaggio nell’ignoto, dobbiamo reagire. Lo sviluppo delle nostre vite, la nostra felicità e la nostra ricchezza dipendono da come sapremo rispondere alle domande sempre più chiare e pressanti che l’Ambiente ci pone e da cui non possiamo fuggire.

Natyra është për njerëzimin një monolit mahnitës, që vazhdimisht ngre pyetje rreth kuptimit të jetës dhe mbijetesës së Tokës.
Nuk mund të vazhdojmë thjesht të shohim. Nëse nuk duam qe 2100 të jetë një udhëtim në të panjohurën, ne duhet të reagojmë.
Zhvillimi i jetës sonë, lumturia dhe pasuria jonë varet nga mënyra se si do dimë t’i përgjigjemi pyetjeve gjithnjë e më të qarta dhe të ngutshme që Mjedisi na parashtron dhe nga të cilat nuk mund të arratisemi.

Ernesto Spinelli Autore e Responsabile Comunicazione

Erfort Kuke Autore e Produzione Esecutiva

Ina Lisi Produzione Esecutiva

Martin Bejleri Direttore di Produzione

Kube Studios Agenzia Creativa