Planets
WALK WITH ME

Follow me. The paths were created by the steps of women and men of Razem. They are constantly changing shape. A root grows and lifts the soil. Plants and shrubs transform the glades. Our mountain is alive. Knowing it means discovering it. Look. The immense valleys. The woods have different colors. The mountain is never the same. It renews us everyday. Come back. You’ll find the continuous amazement of being here.

Parlind, Touristic Guide, Razëm

Më ndiq. Shtigjet janë krijuar nga hapat e grave dhe burrave të Razmës. Drejtimi i tyre ndryshon vazhdimisht.  Rrënjët forcohen dhe ngrenë terrenin. Pemët dhe shkurret transformojnë lirishtat. Mali ynë është i gjallë. Për ta njohur duhet ta zbulosh ditë pas dite.  Shiko përpara. Luginat e pafundme. Pyjet që ndrrojnë ngjyrat. Mali nuk ka asnjëherë të njëjtën pamje. Na hap gjithmonë horizonte të reja. Kthehu bashkë më mua. Do të gjesh përsëri magjinë e këtyre vendeve.

Parlind, Udhëzues Turistik, Razëm

Ernesto Spinelli Copywriting and Communication management

Lorenzo Pesce Photographer

Anima Pictures Production Company

Luljeta Shtino Albanian Translation

Next Project
Planets
ANOTHER REASON