Agjente e zhvillimit lokal, Shkodër
Arta Nikolli

Next Project
Agjente e zhvillimit lokal, Tamarë
Drita Tanazi