Monolith II is an installation produced by the Italian Agency for Development Cooperation in Tirana. It promotes Nature awareness, climate change action and responsible tourism. Please, read more below.
Nature is an astonishing monolith for humanity. It continuously raises questions about the meaning of life and the survival of the Earth.
We can’t stand silently watching anymore. If we don’t want the year 2100 to be a journey into the unknown, we must react.
The development of our lives, our happiness and our wealth depend on how we will be able to answer the increasingly clear and pressing questions that the Environment poses to us and from which we cannot escape.

Natyra është për njerëzimin një monolit mahnitës, që vazhdimisht ngre pyetje rreth kuptimit të jetës dhe mbijetesës së Tokës.
Nuk mund të vazhdojmë thjesht të shohim. Nëse nuk duam qe 2100 të jetë një udhëtim në të panjohurën, ne duhet të reagojmë.
Zhvillimi i jetës sonë, lumturia dhe pasuria jonë varet nga mënyra se si do dimë t’i përgjigjemi pyetjeve gjithnjë e më të qarta dhe të ngutshme që Mjedisi na parashtron dhe nga të cilat nuk mund të arratisemi.

Ernesto Spinelli Author and Communication Management

Erfort Kuke Author and Executive Production

Ina Lisi Executive Production

Martin Bejleri Director of Production

Kube Studios Creative Agency