Made With Italy is the ethical brand of the Italian Agency for Development Cooperation. It promotes the best success stories of the cooperation initiatives funded by the Italian Government in the Western Balkans: people, small and medium entrepreneurs, local Institutions. Browse our site. Contact us and follow all the updates on Diari, shared blog of the Italian Cooperation System in the Western Balkans, and on our social pages.
Made With Italy është marka etike e Agjencisë Italiane të Bashkëpunimit për Zhvillim. Promovon praktikat më të suksesshme të projekteve të Bashkëpunimit të financuara nga Qeveria Italiane në Ballkanin Perëndimor: njerëzit, ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, institucionet lokale. Vizitoni faqen tonë të internetit. Na kontaktoni dhe ndiqni të rejat në rubrikënDiari, blog-u i përbashkët i Sistemit Italian të Bashkëpunimit në Ballkanin Perëndimor dhe në rrjetet tona sociale.